Reklamační řád

Reklamační řád slouží k řešení vztahů mezi prodávajícím, kterým je internetový obchod MOCCA plus s.r.o. a kupujícím, v případě, že se na výrobku zakoupeném v tomto obchodě projeví vady. Společně s Obchodními podmínkami určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (MOCCA plus s.r.o.) a kupujícího.

Článek I. Obecné informace

Povinnosti prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy, práva z vadného plnění a práva z poskytnuté záruky za jakost se řídí uzavřenou kupní smlouvou, obchodními podmínkami platnými ke dni uzavření kupní smlouvy a Zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Průběh reklamačního řízení v případě, že dojde k vadnému plnění, se řídí tímto reklamačním řádem. V případě, že kupujícím je spotřebitel také Zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. (určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran)

Skladovací podmínky, reklamace a odstoupení od smlouvy

Minimální trvanlivost cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně je 24 hodin od dodání zboží. Veškeré výrobky přitom musí být celou dobu skladovány při teplotě do 5°C. V případě nedodržení těchto podmínek není kupující oprávněn výrobky reklamovat.

Kupující je povinen zkontrolovat stav objednávky a počet kusů při převzetí objednávky na provozovně. Vizuální nedostatky nebo nekompletní objednávku je potřeba reklamovat bez prodlení ihned při vyzvednutí na prodejně. Na pozdější reklamace, vzhledem k povaze výrobku, nemusí být brán zřetel.

Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé po předání objednávky zákazníkovi.

Vrácení peněz

V případě, že kupující podle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebo jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.4.2022

Moccaplus s.r.o